A Csalogányok Völgye - Tanulmányok Lengyeltótiról című helytörténeti könyvet Dr. Tóth Sándor szerkesztette. A vaskos, 700 oldalas kötet 2000-ben jelent meg Lengyeltóti Város Önkormányzata és a Magyar Millenium Kormánybiztos Hivatal támogatásával. Mint a terjedelméből és tartalomjegy-zékéből látható alapos műről van szó, nem véletlenül használják számtalanszor forrásanyagként is. Nagy munka lehetett és rengeteg időt vehetett igénybe ennyi levéltári anyag átböngészése, összegyűjtése, majd a más szerzők által írt tanulmányokkal együtt könyvé szerkesztése.
Elismeréssel és megbecsüléssel tartozunk érte a doktor úrnak, aki sajnos már nem lehet közöttünk. Ez az a könyv, amelynek minden tóti család könyvespolcán ott a helye!

 

A tanulmányok szerzői:

B. Benkhard Lilla, Bóra Ferenc, Fodor András, Gyuricza László, Hoppe László, Király Lajos, Koltay Péter, Koltay Péter, Korolovics Lajos, Körmendy István, Lukács Zsuzsa, Marek János, Marián József, Mihály Ferenc, Nagy Pál, Nováki Gyula, Pintér Margit Sarolta nővér, Rákosi Jenő, Sándorfi György, Sipos Csaba, Szántó László, Takács Mária Lujza nővér, Tari János, T. Mérey Klára, Tóth Sándor, Tóth Zoltán, Verbai Ilona

 

Lektorálta: Csorba Csaba
A grafikákat Szikra János készítette.
Felelős kiadó: Papszt Lajos polgármester
Nyomtatás: Nagy József, Kaposvár

ISBN 963-003158-2

Tartalomjegyzék:

 

Papszt Lajos: Előszó

Fodor András: Tóti dicsérete

Táj és ember

Fodor András: "E hely poétának való" - Vallomás Lengyeltótiról

Fodor András: Szomszédság

Fodor András levele Tóth Sándornak

Koltay Péter: A Nagyberek vidékének természeti értékei

Gyuricza László: Lengyeltóti és környékének természeti földrajza

I. Lengyeltóti földrajzi helyzete

II. A terület földtörténeti fejlődése

III. Lengyeltóti és környékének mai felszíne

IV. Lengyeltóti éghajlata

V. Lengyeltóti és környékének vízrajza

VI. Lengyeltóti és környékének természetes növényzete

VII. Lengyeltóti és környékének talajai

Évezredek üzenete

Tóth Sándor: Az őskortól a honfoglalásig

Őskor a Nagybozót szegélyén

A római világ

A népvándorlás kora

A hun uralom

Germán törzsek a Balaton és a Nagyberek térségében

Az avar birodalomban

A frank-korszak

Fodor András: Koszorú

Tóth Sándor: A magyar honfoglalás és élet az új hazában

A honfoglalás előzményei

Magyarok a Kárpát-medencében

Megtelepedés az új hazában

A honfoglalás korának népessége

A lakosság antropológiai jellemzői

A Nagyberek menti lakosság néprajza

Életmód

Földművelés

Szőlőművelés

Állattartás

A berki halászat

Vadvízország

A honfoglalás kori falu élete

A kalandozások korában

A Tóti név eredete

A magyar középkor

A keresztény állam szervezése

A Nagyberek-környék úthálózata és népessége

A középkor társadalma

Faluszerveződés

Az almádi monostor alapítólevele

Az egyházszervezet

Településhálózat a középkorban. Magánbirtokok

Tóti birtokos családjai

A középkori birtokos családok címerei

Tóth Sándor: A török idők

Mohácstól a török hódításig

Támad a török

Végvárak a Nagyberek térségében (Sándorfi György - Nováki Gyula)

Végvári harcok

A harci terület népének élete

A XVI. sz-i népesség alakulása

A török közigazgatás kiépülése

A tímár rendszer

Adózás a töröknek

Magyar részre történő adózás

A felszabadító háborúk hatása

Feljegyzések a tóti uradalom erősödéséről

Nagy Pál: Az elhagyott castellumtól a mezővárosig (1695-1848)

Bevezetés

Új struktúrák kialakulása

Az uradalom

T. Mérey Klára: Lengyeltóti gazdaság- és társadalomtörténete a szabadságharc bukásától
az első világháború végéig

Az úri és úrbéri birtok szétválasztása

Az ipar és a kereskedelem

A község gondjai és intézkedései a 19. század második felében

Lengyeltóti a századfordulón

Közösségi gondok a községi jegyzőkönyvek tükrében

A község fejlődése 1905 és a világháború között

A világháború évei

Szántó László: Lengyeltóti közigazgatás- és politikatörténete (1919-1950)

A község története az adatok tükrében

A közigazgatási és politikai viszonyok alakulása az 1920-as évek közepéig

Lengyeltóti nagyközséggé alakulása

Az önkormányzat tevékenysége a település fejlesztéséért

A politikai viszonyok alakulása 1930-as években

A nagyközség helyzete a II. világháború időszakában

A rendszerátalakítás főbb eseményei (1945-1950)

Tóth Sándor: A XX. század utolsó öt évtizede

Rövid áttekintés

Művelődéstörténet

Fodor András: Táj

Bóra Ferennc: Fejezetek a lengyeltóti iskolák történetéből

A lengyeltóti iskola ügye a késő feudalizmus korában

Adalékok a polgári feltételeket előkészítő iskola történetéhez

Út a polgári közoktatás felé

A népoktatási törvény első tíz esztendeje

A századforduló iskolája

Adalékok a zsidó felekezet és iskola történetéhez

Iskola a Horthy-rendszerben

A lengyeltóti polgári iskola története

Marián József: Iskola az 1950-es évek után

Tóth Sándor: Római katolikus hitélet

Fodor András: Háború vége

Takács Mária Lujza nővér - Pintér Margit Sarolta nővér: A zárda

Lukács Zsuzsa - B. Benkhard Lilla: A lengyeltóti római katolikus templom feltárása és helyreállítása

Művészettörténeti és régészeti kutatás

Lukács Zsuzsa: Az id. Szent Jakab tiszteletére szentelt lengyeltóti római katolikus templom barokk berendezési tárgyainak története és restaurálása

Mihály Ferenc: A faszobrászati műtárgyak feltárása és restaurálása

Verbai Ilona: A lengyeltóti római katolikus templom festményeinek restaurálása

Hoppe László: A templom helyreállítása

Bóra Ferenc: A zsidók letelepedése Lengyeltótiban

Tóth Sándor: Az egészség megóvása és a gyógyítás

Történeti áttekintés

Az orvoslás őskora

Orvosképzés a 18. és 19. században

Egészségügyi szolgálat

A kezdetek (1751-1852)

Az első orvosi körzet szervezése (1854-1860)

Járásorvosi és körzeti orvosi feladatok

Egészségügyi helyzet a századfordulón

Az 1920-1930-as évek

A közegészségügy

Törekvések szolgálati lakás építésére

Orvosi ellátottság az 1930-1940-es években

Pusztító járványok

Járványos évek

A nagy kolera

Lehetséges járványokok

Népegészségügy, népesedés

Szociális érzékenység

Anya és csecsemővédelem

Szülésznői ellátottság

Zöldkeresztes mozgalom

Egészségügyi intézmények

Az egészségház terve

Mentőállomás

Közegészségügyi feladatok

Szükségkórház

Kórház a kastélyban

A szülőotthon működése

Egészségügyi helyzet az 1950-es évektől az ezredfordulóig

Fodor András: Pusztai szél

Marek János: Demográfiai helyzetkép Lengyeltóti társadalmáról (1906-1968)

Népesedési viszonyok Lengyeltótiban (1906-1968)

Kötődések a tájhoz

Bóra Ferenc: Kötődések és kapcsolatok

Horváth Ádám kapcsolata a tóti földesurakkal

Három "arckép" a múltból

Atádi (Golub) Vilmos

Zánkay Papszt Zsigmond

Pete Lajos

Országgyűlési képviselők a kiegyezés után

Szalay Imre

Ifjú Ábrányi Kornél

Választások 1901-ben

Társadalmi metamorfózis

A Felső Somogy együttműkődése a Tanítóegylettel

Országgyűlési képviselők a huszadik század első harmadában

Kapotsffy Jenő és a közigazgatás

Belpolitikai válság

Nemzeti ellenállás

Képviselőválasztás 1910-ben

Gaál Gaszton

A Szterényi család

Szterényi Albert és Hugó

Szterényi József

Rákosi Jenő: Emlékezések

Körmendy István: Egy évszázad tanújaként

Tari János: Emlékcsokor Tótiról

Fodor András: Nádak viharában

Tóth Zoltán: Az 1956-os forradalom Lengyeltótiban - Pucskó Lajos visszaemlékezései

Egyesületek

Korolovics Lajos: Lengyeltóti Önkéntes Tűzoltóegylet

Körmendy István: Lengyeltóti sportjáról

Népi  szokások és emlékvilág

Marek János: Szemelvények Lengyeltóti népszokásaiból

Lakodalom a 19. század végén

A ami lengyeltóti lakodalom

Népi hitvilág, babonák

A népviselet

A pünkösdölés

Komatál

A keresztelés

Temetkezési szokások

Király Lajos: Helytörténeti emlékek Lengyeltóti földrajzi neveiben

Bibliográfia

Sipos Csaba: Lengyeltóti. Válogatott irodalomjegyzék

Tóth Sándor: A szerkesztő vallomása

Függelék

Dokumentumok

A Pok nemzetség családfája (Tóth Sándor gyűjtése)

Az 1695. évi kamarai összeírás (Nagy Pál gyűjtése)

Az 1715. évi országos összeíréás (Nagy Pál gyűjtése)

Az 1718-ban összeírt családok (Nagy Pál gyűjtése)

Az 1720. évi országos összeírás (Nagy Pál gyűjtése

Az 1924-ben összeírt családfők (Nagy Pál gyűjtése)

Az 1728. évi regnicolaris conscriptio (Nagy Pál gyűjtése)

Családnevek 1695-1848. (Nagy Pál gyűjtése)

Lengyeltóti úrbéri tabellája, 1767. szeptember 15. (Nagy Pál gyűjtése)

A népesség társadalmi kategóriák szerinti megoszlása 1774-1783. (Nagy Pál gyűjtése)

A népesség növekedése és csökkenése 1775-1783. (Nagy Pál gyűjtése)

A házasságok és házaspárok száma 1775-1784. (Nagy Pál gyűjtése)

Az első népszámlálás Lengyeltótira vonatkozó adatai (Nagy Pál gyűjtése)

Népesség-összeírások 1804-1821. (Nagy Pál gyűjtése)

Össznépesség és a házak száma 1749-1821. (Nagy Pál gyűjtése)

Lengyeltóti ingatlanösszeírása 1843. (Nagy Pál gyűjtése

Lengyeltóti ingatlanösszeírása 1844. (nagy Pál gyűjtése)

Lengyeltóti nemzetőrök 1848/49-ben (Nagy Pál gyűjtése)

A zsidó iskola tanterve 1853-tól (Tóth Sándor gyűjtése, Fordította: Dr. Czirják József)

Lengyeltóti és Hács községben lévő kereskedők, iparosok, házalók és kocsmárosok névsora
(Tóth Sándor gyűjtése)

1749-ben a lengyeltóti plébániához tartozó, Lengyeltótiban lakó katolikusok névsora 
(Tóth Sándor gyűjtése)

Lengyeltótiban 1786 áprilistól 1790 júliusig az alábbi házszámok alatt a következő katolikus családok éltek (Tóth Sándor gyűjtése)

A XIX. század harmincas és negyvenes éveiben a Lengyeltótit lakók foglalkozásainak felsorolása 
(Tóth Sándor gyűjtése)

Lengyeltóti tanítói 1755-1942. (Tóth Sándor gyűjtése)

Részlet a lengyeltóti járási szocialista párttitkár által Latinca Sándor kormánybiztoshoz intézett levélből (Szántó László gyűjtése)

Lengyeltóti lakosok beadványa a községi képviselő-testülethez a település nagyközséggé szervezése iránt (Szántó László gyűjtése)

A lengyeltóti járás főszolgabírájának jelentése az 1931. évi képviselő választásról
(Szántó László gyűjtése)

Részletek Lengyeltóti Nagyközség Képviselő-testülete 1932. január 11-i ülésének jegyzőkönyvéből (Szántó László gyűjtése)

Somogy Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Kisgyűlésének határozata a lengyeltóti polgári iskola ügyében (Szántó László gyűjtése)

Lengyeltóti község kérelme végleges közkórház létesítése iránt (Szántó László gyűjtése)

Részletek a Lengyeltóti Községi Nemzeti Bizottság 1945. április 11-i ülésének jegyzőkönyvéből 
(Szántó László gyűjtése)

Községi bírók és előljárók 1919-1950. (Szántó László gyűjtése)

Az I. világháború lengyeltóti halottai és eltűnt áldozatai (Szántó László gyűjtése)

A II. világháború lengyeltóti halottai (Szántó László gyűjtése)

Lengyeltóti Községi Tanács vezetői 1950-1990. (Tóth Sándor gyűjtése)

Forrásmunkák

Képek a mai Lengyeltótiról